Algemene voorwaarden van Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V. (versie A)

I. Algemeen
1. Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V. (hierna Martens) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich onder andere bezig houdt met inzameling van (scheeps-)afvalstoffen, scheepsreiniging en (industriële) reiniging.
2. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van alle aanbiedingen van Martens en zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zij met haar opdrachtgevers sluit. Martens beschouwt die overeenkomsten als een overeenkomst van opdracht. In geval van strijdigheid van de hoofdovereenkomst met deze algemene voorwaarden, prevaleert de hoofdovereenkomst. Martens is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Ook door Martens ingeschakelde derden kunnen bij uitvoering van de opdracht jegens de opdrachtgever van Martens een beroep op deze voorwaarden doen.
3.Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen verplichten zich alsdan een zodanige regeling te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling zoveel mogelijk benadert.
4. Door Martens gehanteerde data of termijnen zijn bedoeld als richtlijn voor de aanvang of duur van de werkzaamheden en betreffen nimmer een fatale termijn als bedoeld in art. 6:83 sub a BW.

II. Verplichtingen opdrachtgever
1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie, waaronder relevante informatie over afkomst, hoeveelheid en samenstelling van de in te zamelen (afval)stof, de eigenschappen van het te reinigen object, de producten die in dat object opgeslagen hebben gezeten en de locatie van de werkzaamheden.
2. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat vanaf de geplande aanvangsdatum i) de locatie van de werkzaamheden en/of inzameling voldoende bereikbaar is voor het door Martens te gebruiken materieel/personeel en ii) op veilige wijze met de werkzaamheden kan worden gestart en iii) indien door Martens gewenst de werkzaamheden aaneengesloten uitgevoerd kunnen worden. De opdrachtgever dient te allen tijde instructies van Martens op te volgen. Art. 7:402 lid 1 BW is niet van toepassing. Wachturen of door Martens gemaakte kosten, wanneer buiten toedoen van Martens om de werkzaamheden niet kunnen worden gestart of afgerond, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Bij (industriële-) reinigingswerkzaamheden is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het veiligstellen van de installatie of het te reinigen object.
3. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de in te zamelen afvalstoffen afzonderlijk kunnen worden bemonsterd. Indien de opdrachtgever tijdens de bemonstering geen bezwaar maakt tegen de wijze van bemonstering en geen monster opvraagt voor contra-analyse, conformeert de opdrachtgever zich aan die monsterwijze en de analyseresultaten van Martens.

III. Aansprakelijkheid
1. Martens is niet gehouden tot vergoeding van schade anders dan directe schade aan personen of zaken die aan haar opzet of grove schuld te wijten is. Indien de schade gevolgschade of vertragingsschade betreft, is Martens daarvoor niet aansprakelijk. Voor een tekortkoming van een door Martens ingeschakelde derde, is Martens jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk. Martens is door de opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Martens is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht waarbinnen de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
2. Martens is slechts gehouden om schadevergoeding te betalen indien en voorzover de aansprakelijkheidsverzekeraar van Martens uitkeert, te vermeerderen met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
3. Opdrachtgever vrijwaart Martens tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever, en staat in voor de feitelijk gemaakte kosten van juridische bijstand en de interne organisatiekosten van Martens, behoudens grove schuld of opzettelijke misdragingen van Martens. De interne organisatiekosten worden gefixeerd op een bedrag van € 125,- per uur. Het aantal uren wordt vastgesteld op basis van de administratie van Martens, waarbij tegenbewijs mogelijk is.
4. Indien de door opdrachtgever verstrekte informatie onvolledig of onjuist is of daar aanwijzingen toe zijn en Martens extra kosten moet maken (bijvoorbeeld extra verwerkingskosten/analysekosten) of anderszins schade lijdt (bijvoorbeeld door boetes, andere maatregelen van overheidswege, een lagere verkoopprijs, vervuiling van andere partijen, stagnatie van haar inzamelinrichting of beschadiging van haar (inzamel)materieel), is de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk.

IV. Samenstelling (scheeps-)afvalstoffen
De opdrachtgever garandeert dat de door haar geleverde (afval)stoffen voldoen aan de (op haar inzamelvergunning gebaseerde) acceptatievoorwaarden van Martens. Extra kosten als gevolg van het (vermoedelijk) niet voldoen aan die acceptatievoorwaarden, zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Als scheepsafvalstoffen mogen geen afvalstoffen worden aangeboden die niet in verband met de normale bedrijfsvoering aan boord van het schip en/of het vervoer van lading zijn ontstaan.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van de afwijking tussen enerzijds de specificaties en anderzijds de geleverde (afval)stoffen, ongeacht het feit dat de geleverde stoffen door Martens nadien worden geanalyseerd. De analyseresultaten worden namelijk pas bekend na verdere verwerking. Art. 7:17 lid 5 BW is nimmer van toepassing.

V. Overmacht
Indien overmacht de uitvoering van de overeenkomst door Martens vertraagt of verhindert, is Martens bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op
schadevergoeding. Onder overmacht wordt tevens verstaan (sterke aanwijzingen van) door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte informatie, onbereikbaarheid van de locatie of niet gereedheid van de opdrachtgever, gebrek aan personeel of inzamelmaterieel, belemmeringen van overheidswege, een gewijzigde planning als gevolg van een spoedopdracht, belemmerende weersomstandigheden en wanneer er gronden zijn te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

VI. Vergoeding, facturering en betaling
1. De offertes van Martens zijn 30 dagen geldig en vrijblijvend in de zin van art. 6:219 lid 2 BW en kunnen worden herroepen. Door Martens uitgebrachte offertes zijn exclusief BTW en onkosten en zien op één partij afval of één project. Genoemde prijzen zijn uitgedrukt in prijs per hoeveelheid afvalstof en prijs per hoeveelheid te verwijderen verontreiniging. Vermelde prijzen voor transportkosten per uur en/of werkuren zijn standaardprijzen voor transport of werk overdag. Voor de avond, nacht, zaterdag of spoedopdrachten zal een tarief van 150 % in rekening worden gebracht, voor werkzaamheden op zondag een tarief van 200 %.
2. Meerkosten of meerwerk – d.w.z. al hetgeen niet in de offerte is omschreven als inbegrepen in de prijs – wordt separaat in rekening gebracht, op basis van de voor Martens gangbare tarifering. Een expliciete opdracht is niet vereist.
3. Indien en voor zover de opdrachtgever via Zeeland Seaports, de Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart of de Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij heeft betaald voor de inzameling van de aangeboden (scheeps-)afvalstoffen, wordt Martens – indien toereikend – via die betreffende instanties voldaan. Het overige wordt afzonderlijk bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Indien Zeeland Seaports, de SAB of SFAV Martens niet (volledig) betaalt, behoudt Martens het recht om het openstaande bedrag alsnog rechtstreeks bij de opdrachtgever in rekening te brengen en is de opdrachtgever gehouden Martens rechtstreeks te voldoen.
4. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op rekening van Martens, zonder dat de opdrachtgever een beroep op verrekening of opschorting toekomt. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en komen alle daadwerkelijk gemaakte (advocaat)kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd.
5. Betalingen strekken vooreerst ter voldoening van verschuldigde kosten, vervolgens van verschuldigde rente en ten slotte van openstaande facturen, te beginnen met die welke het langst uitstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

VI. Opzegging
De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen opzeggen, indien Martens nog niet gestart is met haar werkzaamheden. De opzegging geschiedt schriftelijk en de opdrachtgever is bij opzegging gehouden tot betaling van de tot dan toe gemaakte kosten van voorbereiding. Die kosten kunnen door Martens eenzijdig worden vastgesteld.

VII. Geschillen
1. Op de rechtsverhouding tussen Martens en de opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn.
2. De Rechtbank Middelburg is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen Martens en de opdrachtgever kennis te nemen, ook wanneer een Lloyds Open Form is getekend. .